Кыргыз тили

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА С КЫРГЫЗСКИМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1. Жалаң сүйлөмдү белгиле. а) Кыздар селкин

Касым Тыныстанов жонундо дил баян? пожалуйста помогите ❤❤❤СРОЧНО!!!​

Составить тест про юрту на кыргызском языке с вариантов ответам​

Суйлемдүн айкындооч мучелерүне кайсылар кирет?​

3. Үлгүнү пайдаланып, үйдөгүлөрдүн, досторуңардын кызыгуулары жөнүндө жазгыла. Менин ... кызыгат. А

Үйге тапшырма: Суроолорго жооп жинала 1. Автор Ысык-Көлдүн көрүнүшүн кантип сүрөттой? 2 Миңбай кары

Бышыктоочткн милдетин каймы сөз түркүмдөрү аткарат?​

Эсептик жана жамдама сан атоочтордун туура колдонуп, сүйлөмдү толуктап жазгыла.

Эсептик жана жамдама сан атоочтордун туура колдонуп, сүйлөмдү толуктап жазгыла.

158. Суроолорго жооп бергиле.1. Жоломан ким болгон? 2. Анын обону кандай экен? 3. Жоломанкантип ырда

Эсептик жана жамдама сан атоочтордун туура колдонуп, сүйлөмдү толуктап жазгыла.

Бир тутумдуу суйломго кайсынысы кирет? А) бийиктеп учуп баратабыз Б)адамды ишинен тааныйт 3)Жүгүр

293. Сүйлөмдөрдөгү кызматчы сөздөрдү тапкыла. ALларды маанисине карай бөлүп жазгыла. 1. Окуучулар м

26. Төмөнкү сөздөрдүн арасынан каалаган сөздөрдү пайдаланып, мектептеги түрдүү ийримдер жөнүндө чак

Приказ 227 перевести на киргизский Ни шагу назад! Враг бросает на фронт все новые силы и,не считая

Срочно! Кыргызский язык, упр 169 170 помогите пожалуйста! Буду очень рад и благодарен!

Үйгө тапшырма: Текст боюнча суроолорго жооп бергиле. 1) Чынара кандай кыз эле? 2) Анын ата-энеси

27. І мүнөттүн ичинде каникулда эмнеге кызыкканынар жөнүндө кыскача текст жазгыла. Үлгү: Мен канику

25. Сүймөнкул Чокморовго мүнөздөмө бергиле. Текст боюнча иштегиле, Таблицаны толтуруу үчүн керектүү

Пжжжжж помогите!!! напишите текст на тему "у каждого есть свои интересы" минимум 10 предложений ​