КАНТРОЛьныя пЫТАННІ І ЗАДАННІ

1. Што называецца дзеепрыслоўем?

2. Якія агульныя граматычныя прыметы маюць дзеепрыслоўі і дзея-

словы, дзеепрыслоўі і прыслоўі?

3. Як пішацца не з дзеепрыслоўямі?

4. Як утвараюцца дзеепрыслоўі незакончанага і закончанага трывання?

5. Што называецца дзеепрыслоўным зваротам?

6. Якімі членамі сказа з'яўляюцца дзеепрыслоўі і дзеепрыслоўныя

звароты? Як яны выдзяляюцца ў вусным маўленні і на пісьме?

7. Дакажыце, што выкарыстанне дзеепрыслоўяў робіць выказванне

больш дакладным, дынамічным і выразным.

8. Што маюць агульнага і чым адрозніваюцца дзеепрыметнік і дзее-

прыслоўе, дзеепрыметнікавы і дзеепрыслоўны звароты?

9. Утварыце адпаведныя дзеепрыслоўі ад дзеясловаў завязаць, цягнуць,

хмурыцца, слухаць, разабрацца, правяраць, дрыжаць. Запішыце іх.

0 ответы

Последний по теме Беларуская мова

Расставьте пожалуйста запятые и объясните почему. И если можете, то пожалуйста сделайте синтаксическ

сочинение по бел. лит. на тему Прадстаўнікі дваранства ў рамане Каласы пад сярпом тваім 4 страницы и

Сделайте анализ верша Максима Танка "Родная мова"​

Як "адплацілі" немцы Пшанічнаму? Срочно ​

КТО ПОМОЖЕТ СДЕЛАТЬ ДО 08.02 ДО 6:40- ДАМ 40-60 БАЛЛОВ!!! СРОЧНО!!! Падрыхтаваць вуснае сачы- ненне

Якімі прыёмамі і сродкамі карыстаецца аўтар верша, каб у невялікім аб'еме раскрываць значны і глыбок

6. Якімі членамі сказа з'яўляюцца і дзеепрыслоўныя звароты? Як яны выдзяляюцца ў вусным маўленні і н

Складзіце вуснае павеламленне пра формы дзеяслова​

КАНТРОЛьныя пЫТАННІ І ЗАДАННІ 1. Што называецца дзеепрыслоўем? 2. Якія агульныя граматычныя прымет

Как себя вёл Пшаничный на войне. Жураулины крык